Coaching en (leer) begeleiding

Algemene voorwaarden Met Marije


Algemeen

Met Marije is opgericht door Marije Schreven, gevestigd in Weert en ingeschreven bij KvK Roermond onder nummer 72341971.
Met Marije richt zich op het coachen en begeleiden van kinderen, jongeren en professionals in het onderwijs. Daarnaast verzorgt Met Marije ambulante begeleiding op scholen, aan leerlingen en docenten met een ondersteuningsvraag.

 

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Met Marije en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Toestemming begeleiding

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Voor alle kinderen wordt een overeenkomst gebruikt. Beide gezaghebbende ouders dienen akkoord te gaan met de begeleiding en dienen deze overeenkomst te ondertekenen. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Met Marije kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
Tijdens de eerste afspraak zal Met Marije de opdrachtgevende ouder(s) wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven. Deze zijn tevens te vinden op de website: www.met-marije.nl

Vertrouwelijkheid

Met Marije is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching en/of begeleidingssessie. Voor overleg met derden in het belang van het kind jonger dan 16 jaar, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Met Marije zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van opdrachtgevers en kind, in overeenstemming met de persoonlijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie hierbij ook het privacyreglement op de website: www.met-marije.nl.
Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Met Marije dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Aansprakelijkheid

Het advies, de coaching en begeleiding van Met Marije is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces. Met Marije is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. Met Marije is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens van de opdrachtgever. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een sessie. In het geval dat Met Marije een schadevergoeding verschuldigd is aan de opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan door de verzekering wordt uitgekeerd. De opdrachtgever vrijwaart Met Marije tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Met Marije u aan om altijd contact op te nemen met uw huisarts.

 

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over het coachen of het contact, gelieve dit meteen kenbaar te maken, zodat d.m.v. een gesprek naar een oplossing gezocht kan worden. Wanneer dit niet blijkt te lukken dient u, schriftelijk, binnen 8 kalenderdagen na het geschil, zo gedetailleerd mogelijk uw klacht te beschrijven zodat Met Marije hier zo adequaat mogelijk op kan reageren. Mocht er geen oplossing of overeenstemming bereikt kunnen worden, zal Met Marije zich houden aan de procedure van de beroepsvereniging waarbij zij is aangesloten.

Regels rond een afspraak voor kinderen

Een sessie met het kind duurt 30 tot 45 minuten, afhankelijk van het soort begeleiding. Er is geen wachtruimte binnen de praktijk, dit betekent dat de ouder het kind op de afgesproken tijd brengt en na afloop van de sessie weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coaching / begeleidingssessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na afloop is er gelegenheid tot het uitwisselen van informatie en het stellen van vragen. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Mocht het wenselijk zijn dat de begeleiding op een andere locatie dan de praktijkruimte van Met Marije plaatsvindt worden reiskosten aan u doorberekend.

Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd. Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Met Marije gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd

Verhindering

Afmelden van afspraken kan alleen door een ouder/ verzorger gedaan worden. Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Bij ziekte is overleg mogelijk. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk. Dit kan telefonisch of per e-mail. Tijdens het coachen en begeleiden van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

Tarieven

De actuele tarieven zijn te vinden op www.met-marije.nl. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW, voorbereidingstijd, uitwerking en het gebruik van materialen. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van te voren aangekondigd.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (> dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek. Het uurtarief is inclusief voorbereiding en korte verslaglegging. Voor het maken van een uitgebreider verslag voor officiële instanties, wordt één uurtarief gehanteerd.

 

Betalingsvoorwaarden

Met Marije factureert eens per 2 weken. Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouder/verzorger van het kind verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Met Marije t.n.v. M.P.A. Schreven en op rekeningnummer: NL53RABO0166961418.

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Met Marije een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is Met Marije gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten van €7,50,- per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Met Marije genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Met Marije gerechtigd de verdere begeleiding op de schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Kunt u een factuur niet ineens voldoen, neem contact op om te zoeken naar een oplossing.

Overmacht

  1. In geval van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal door deze gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden.
  2. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden voor het uitvoerende gedeelte van de opdracht.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

  1. De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien het kind en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
  2. De coach is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.
  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

Slotbepalingen

  1. Deze voorwaarden zijn geplaatst op met-marije.nl.
  2. Met Marije behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen.
  3. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.
  4. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, evenals alle andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bevoegd.
  5. Door een traject aan te gaan bij Met Marije gaat u akkoord met alles wat gesteld is in deze algemene voorwaarden.