Coaching en (leer) begeleiding

Privacyreglement Met Marije

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Marije Schreven van Met Marije, gevestigd op Boshoverweg 27a, 6002 AL te Weert. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  Roermond onder nummer 72341971.

 

Persoonsgegevens

Doel van verwerking

Met Marije gebruikt uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen coaching. Met Marije gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden.
Indien u Met Marije uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruikt Met Marije deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot coaching tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

 

Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot coaching tot stand komt, dan zal Met Marije over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens, maar ook d.m.v. een intakeformulier. Met Marije gebruikt deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen coaching en verzamelt alleen die gegevens die Met Marije in dat verband nodig of nuttig acht. De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

 

Beveiliging

Met Marije heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij haar zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Met Marije gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit Met Marije alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Met Marije verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang tot hebben. Zonder uw toestemming deelt Met Marije uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

Bewaartermijnen

Met Marije bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Met Marije is uiteraard wel gebonden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet Met Marije van de belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen coaching zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

 

Cookies

Met Marije gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan de website hiermee geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Rechten betrokkene

Met Marije respecteert uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u hierover contact met Met Marije opnemen.